//global variables var jsLang = "CH"; var jsSpecialURL = "//special.hkjc.com/root2/"; var jsJCEWURL = "http://www.hkjc.com/"; var jsJCBWURL = "//bet.hkjc.com/"; var jsMIURL = "http://football.hkjc.com/football/statistics/"; var jsISURL = "//is.hkjc.com/"; var jsBSFlagTag = "[flag]"; var jsInPlayESST_nobr = "預定即場投注時間"; var jsfirsthalf = "上半場"; var jshalftimecompleted = "半場完"; var jssecondhalf = "下半場"; var jssecondhalfcompleted = "下半場完"; var jsextratime = "加時"; var jsfulltime = "全場完"; var jsNinety_mins = "90分鐘"; var jspenaltyshootout = "12碼進行中"; var jsRFD = "退款"; var jsLSE = "未能
勝出"; var jsMixallNoSelction = "選擇不足"; var jsMixallOver8 = "已選擇超過8場賽事"; var jsOffsetTime = "0";//in second var jssuspended = "暫停受注"; var jsbettingclosed = "截止受注"; var jsscoreteam = "入球隊伍"; var jsnotyetgoal = "未有入球"; var jsGOAL = "入球"; var jsOffsetTime = "0"; var jsunitbeterror = "投注金額不正確"; var jsMON = "星期一"; var jsTUE = "星期二"; var jsWED = "星期三"; var jsTHU = "星期四"; var jsFRI = "星期五"; var jsSAT = "星期六"; var jsSUN = "星期日"; var jsHOME = "主"; var jsAWAY = "客"; var jsDRAW = "和"; var jsHomeTeamWin = "主隊勝"; var jsAwayTeamWin = "客隊勝"; var jsHometeamtql = "主隊晉級"; var jsAwayteamtql = "客隊晉級"; var jsHomeTeam = "主隊"; var jsAwayTeam = "客隊"; var jsHomeWin = "主勝"; var jsAwayWin = "客勝"; var jsHight = "大"; var jsLow = "細"; var jsLine = "球數"; var jsCornerLine = "角球數"; var jsNoGoal = "無入球"; var jsAllOdds = "所有賠率"; var jsHeadToHead = "對賽往績"; var jsNext = "下頁"; var jsPrevious = "上頁"; var jsPagination1 = "本頁顯示"; var jsPagination2 = " 場,共找到 "; var jsPagination3 = " 場"; var jsAll = "全部"; var jsCurrentMatches = "今日焦點"; var jsOtherMatches = "賽程"; var jsAllupCalculator = "過關計算機"; var jsRefresh = "更新"; var jsRefreshAt = "更新時間"; var jsNoPoolMsg = '此投注項目暫未開售。

按此瀏覽其他投注項目'; var jsInfoUpdate = '資料已更新,請選擇其他賽事。'; var jsSelectLeague = '選擇賽事'; var jsOthers= '其他'; var jsFts = '第一隊入球'; var jsVS = "對"; var jsSCHEDULE = "受注球賽"; var jsHAD = "主客和"; var jsFTS = "第一隊入球";//add for FTS var jsFHA = "半場主客和"; var jsHFT = "半全場"; var jsHHA = "讓球主客和"; var jsHDC = "讓球"; var jsHIL = "入球大細"; var jsCHL = "角球大細"; var jsFHL = "半場入球大細"; var jsCRS = "波膽"; var jsFCS= "半場波膽"; var jsFGS = "首名入球"; var jsOOE = "入球單雙"; var jsTTG = "總入球"; var jsSPC = "特別項目"; var jsINPLAYSPC = "即場特別項目投注"; var jsINPLAY = "即場投注"; var jsTQL = "晉級隊伍"; var jsDHCP = "孖寶半全膽"; var jsHFMP = "6寶半全場"; var jsPRESCHEDULE = "暫定受注球賽"; var jsCURRENTODDS = "受注球賽"; var jsallupheader = "足球過關"; var jsCHP = "冠軍"; var jsFINALISTS = "決賽組合"; var jsGPF = "小組一二名"; var jsTOFP = "冠亞軍"; var jsGPW = "小組首名"; var jsADTP = "晉級球隊 "; var jsTPS = "神射手"; var jsNTS = "下一隊入球"; var jsETS = "下一隊入球"; var jsntsfstpart = "第"; var jsntslastpart = "球"; var jsmixallup6sel = "最多可過6關"; var jsmixallupNsel = "最多可過{0}關"; var jsSBFConfirmURL = "sbf_confirm.aspx?lang=ch"; var jsmatchstatus = "球賽情況"; var jsvoidmatch = "球賽無效"; //turober 2010-06-22 var jsPushServer = 'pushpublic.hkjc.com' var jsPushServerPort = '80' //betslip text //had,fha,hdc,hha var bshomecomb = "主"; var bsdrawcomb = "和"; var bsawaycomb = "客"; //hft var bshftHH = "主-主"; var bshftHD = "主-和"; var bshftHA = "主-客"; var bshftDH = "和-主"; var bshftDD = "和-和"; var bshftDA = "和-客"; var bshftAH = "客-主"; var bshftAD = "客-和"; var bshftAA = "客-客"; //hil var bshigh = "大"; var bslow = "細"; //ooe var bseven = "雙"; var bsodd = "單"; //crs, fgs var bshomeothers = "主 其他"; var bsdrawothers = "和 其他"; var bsawayothers = "客 其他"; var bsnofirstscorer = "無首名入球"; //nts, ets var bsnogoal = "無入球"; var bsADTPSELECTIONERROR = "晉級球隊選擇錯誤"; var jsXmlPath="fb/"; var jsIsReadMmf=false; //true; var SERVER_NAME="bet.hkjc.com"; var getXMLcache=""; var enableBSinDev=false; var enableAutoRefresh=true; var cv="L301R2m"; var commonImagePath="/ContentServer/jcbw/images/"; var nasImagePath="/ContentServer/jcbw/images/"; var footImagePath="/football/info/images/"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com' var jsTournShowAll = "所有選項"; var jsSellingOnly = "受注選項"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com'; var finalistNos = '12'; var jsHT = "半場"; var jsFT = "全場"; var jsET = "加時"; var jsPK = "12碼"; var jsIlcFirstHalf = "上半"; var jsIlcSecondHalf = "下半"; var jsIlcSecondhalfCompleted = "下半場完"; var jsRedCard = "红牌"; var jsInplayPools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CHL,NTS,ETS,CRS,CHP,SPC,TQL"; var jsHalftimePools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CRS"; var jsAcceptBet = "比賽進行中,現正接受投注"; var jsInplayAvailable = "只接受即場投注"; var jsHalftimeAvailable = "只接受中場投注"; var jsAcceptBetNow = "現正接受投注"; var jsInplayAvailableSoon = "將接受即場投注"; var jsAcceptHalftime = "球賽接受中場投注"; var jsInplayBettingPages = "INDEX,HAD,HIL,CHL,TQL"; var jsDefaultInplayAllOddsOrder = "HAD,TQL,CHP,HHA,HIL,CHL,NTS,ETS,CRS,HFT,SPC"; var jsLastOddsSeq = "HAD,HADINPLAY,TQL,TQLINPLAY,FHA,HHA,HHAINPLAY,HDC,HIL,HILINPLAY,FHL,CHL,CHLINPLAY,NTS,CRS,CRSINPLAY,FCS,FTS,TTG,OOE,FGS,HFT,HFTINPLAY,SPC,SPCINPLAY"; var jsowngoal = "烏龍球"; var jsfootballLiveSchedule = "足智即場睇時間表"; var jsExpandAll="全部展開"; var jsCollapseAll="全部收合"; var jsNoWinningSel = "所有投注選擇未能勝出"; var isMainLineOnTop=("True"=="True")?true:false; var jsoMON = "MON"; var jsoTUE = "TUE"; var jsoWED = "WED"; var jsoTHU = "THU"; var jsoFRI = "FRI"; var jsoSAT = "SAT"; var jsoSUN = "SUN"; var jsoHOME = "Home"; var jsoAWAY = "Away"; var jsoVS = "vs"; var jsoHAD = "Home/Away/Draw"; var jsoFTS = "First Team To Score";//add for FTS var jsoFHA = "First Half HAD"; var jsoHFT = "HaFu"; var jsoHHA = "Handicap HAD"; var jsoHDC = "Handicap"; var jsoHIL = "HiLo"; var jsoCHL = "Corner HiLo"; var jsoFHL = "First Half HiLo"; var jsoCRS = "Correct Score"; var jsoFCS = "First Half Correct Score"; var jsoFGS = "First Scorer"; var jsoOOE = "Odd/Even"; var jsoTTG = "Total Goals"; var jsoSPC = "Specials"; var jsoTQL = "To Qualify"; var jsoextratime = "Extra Time"; //betslip text //had,fha,hdc,hha var bsohomecomb = "H"; var bsodrawcomb = "D"; var bsoawaycomb = "A"; //hft var bsohftHH = "H-H"; var bsohftHD = "H-D"; var bsohftHA = "H-A"; var bsohftDH = "D-H"; var bsohftDD = "D-D"; var bsohftDA = "D-A"; var bsohftAH = "A-H"; var bsohftAD = "A-D"; var bsohftAA = "A-A"; var jsoCHP = "Champion"; var jsoGPF = "Group Forecast"; var jsoTOFP = "Tournament Forecast"; var jsoGPW = "Group Winner"; var jsoADTP = "Advanced Teams"; var jsoTPS = "Top Scorer"; var jsoNTS = "Next Team To Score"; var jsoETS = "Next Team To Score"; var jsontsfstpart = ""; var jsontslastpart = " Goal"; //hil var bsohigh = "High"; var bsolow = "Low"; //ooe var bsoeven = "Even"; var bsoodd = "Odd"; //crs, fgs var bsohomeothers = "Home Others"; var bsodrawothers = "Draw Others"; var bsoawayothers = "Away Others"; var bsonofirstscorer = "No First Scorer"; //nts, ets var bsonogoal = "No Goals"; var bsoADTPSELECTIONERROR = "Incorrect Selection for ADTP"; var jsallupheaderotherlang = "Football All Up"; var jsOnlyOneBetline = "每次只可加入一個注項"; var jsNowinner = "無人中"; //CMC function GetGlobalResourceObject(type, key) { try { return fb_rmStr[key]; } catch(ex) { return ""; } } var fb_rmStr = []; fb_rmStr["vs"] = "對"; fb_rmStr["headtohead"] = "對賽往績"; fb_rmStr["legsUpTo"] = "兩至{0}關"; fb_rmStr["neutralground1"] = "此球賽將於"; fb_rmStr["neutralground2"] = "舉行。"; fb_rmStr["penaltyshootout"] = "12碼進行中"; fb_rmStr["inplay_available"] = "只接受即場投注"; fb_rmStr["inplay_available_soon"] = "將接受即場投注"; fb_rmStr["acceptbetnow"] = "現正接受投注"; fb_rmStr["matchinprogress_acceptbetnow"] = "比賽進行中,現正接受投注"; fb_rmStr["accepthalftime"] = "球賽接受中場投注"; fb_rmStr["halftime_available"] = "只接受中場投注"; fb_rmStr["allodds"] = "所有賠率"; fb_rmStr["singleonly"] = "只限單項"; fb_rmStr["referenceodds"] = "參考賠率"; fb_rmStr["single"] = "單項"; fb_rmStr["allup"] = "過關"; fb_rmStr["alluponlytext"] = "只限過關"; fb_rmStr["legs_2"] = "二"; fb_rmStr["legs_3"] = "三"; fb_rmStr["legs_4"] = "四"; fb_rmStr["legs_5"] = "五"; fb_rmStr["legs_6"] = "六"; fb_rmStr["legs_7"] = "七"; fb_rmStr["legs_8"] = "八"; fb_rmStr["legs_9"] = "九"; fb_rmStr["legs_10"] = "十"; fb_rmStr["legs_11"] = "十一"; fb_rmStr["legs_12"] = "十二"; fb_rmStr["legs_13"] = "十三"; fb_rmStr["legs_14"] = "十四"; fb_rmStr["legs_15"] = "十五"; fb_rmStr["legs_16"] = "十六"; fb_rmStr["legs_17"] = "十七"; fb_rmStr["legs_18"] = "十八"; fb_rmStr["legs_19"] = "十九"; fb_rmStr["legs_20"] = "二十"; fb_rmStr["expandAll"] = "全部展開"; fb_rmStr["collapseAll"] = "全部收合"; fb_rmStr["printdata"] = "列印"; fb_rmStr["refreshat"] = "更新時間"; fb_rmStr["refresh"] = "更新賠率"; fb_rmStr["matchno"] = "球賽編號"; fb_rmStr["leagues_and_tournaments"] = "賽事類別"; fb_rmStr["teams1"] = "對賽隊伍"; fb_rmStr["teams2"] = "(主隊 對 客隊)"; fb_rmStr["esst1"] = "預定截止"; fb_rmStr["esst2"] = "投注時間"; fb_rmStr["esst_nobr"] = "預定截止投注時間"; fb_rmStr["stopselldate"] = "截止投注日期"; fb_rmStr["inplaybet1"] = "即場"; fb_rmStr["inplaybet2"] = "投注"; fb_rmStr["odds"] = "賠率"; fb_rmStr["BettingGuide"] = "投注指南"; fb_rmStr["searchother"] = "選擇其他賽事"; fb_rmStr["itemno"] = "項目編號"; fb_rmStr["specialno"] = "項目編號"; fb_rmStr["groupno"] = "小組編號"; fb_rmStr["team"] = "球隊"; fb_rmStr["winner"] = "第一名"; fb_rmStr["runnerup"] = "第二名"; fb_rmStr["player"] = "球員"; fb_rmStr["addSlip"] = "加入注項"; fb_rmStr["dhcpcalculator"] = "孖膽計算機"; fb_rmStr["dhcpdividend"] = "孖寶半全膽派彩"; fb_rmStr["six_hafucalculator"] = "6寶計算機"; fb_rmStr["six_hafudividend"] = "6寶半全場派彩"; fb_rmStr["leg"] = "關數"; fb_rmStr["firstleg"] = "第一關"; fb_rmStr["secondleg"] = "第二關"; fb_rmStr["thirdleg"] = "第三關"; fb_rmStr["forthleg"] = "第四關"; fb_rmStr["fifthleg"] = "第五關"; fb_rmStr["sixthleg"] = "第六關"; fb_rmStr["allfield"] = "全餐"; fb_rmStr["nextstep"] = "下一步"; fb_rmStr["legs"] = "關"; fb_rmStr["inplaybetting"] = "即場投注"; fb_rmStr["InPlayESST"] = "預定即場
投注時間"; fb_rmStr["livebettingESST"] = "預定
受注時間"; fb_rmStr["INPLAY"] = "即場投注"; fb_rmStr["HADStoppedSell"] = "主客和現已停售"; fb_rmStr["ClickToOtherInPlayPools"] = "請按此選擇其它即場投注種類"; fb_rmStr["scoringInformation"] = "入球資訊"; fb_rmStr["scoringInformationAlt"] = "入球隊伍及次序"; fb_rmStr["handicapline"] = "讓球數"; fb_rmStr["notyetavailable"] = "稍後公佈"; fb_rmStr["tournamentno"] = "賽事編號"; fb_rmStr["item"] = "項目"; fb_rmStr["results"] = "結果"; fb_rmStr["date"] = "日期"; fb_rmStr["refundforall"] = "全部退款"; fb_rmStr["inrunningTotalCorners"] = "現時角球總數"; fb_rmStr["matchinprogress"] = "球賽進行中"; fb_rmStr["lastodds_nobr"] = "最後賠率"; fb_rmStr["fgsrefund"] = "首名入球退款"; fb_rmStr["detailsResult_half"] = "半場賽果"; fb_rmStr["detailsResult"] = "詳細賽果"; fb_rmStr["nts_HAD"] = "主客和"; fb_rmStr["nts_FHAD"] = "半場主客和"; fb_rmStr["CHL"] = "角球總數"; fb_rmStr["bettypes"] = "投注種類"; fb_rmStr["matchresults"] = "球賽結果"; fb_rmStr["inplay_last_odds"] = "即場投注之最後賠率"; fb_rmStr["spcresults"] = "特別項目結果"; fb_rmStr["selectedteam"] = "隊伍"; fb_rmStr["nowinner"] = "無人中"; fb_rmStr["unitdividend"] = "每注派彩"; fb_rmStr["winningcombination"] = "勝出組合"; fb_rmStr["jackpotgenerated"] = "撥入多寶彩池"; fb_rmStr["investment"] = "投注額"; fb_rmStr["winninginvestment"] = "中獎金額"; fb_rmStr["winning"] = "正獎"; fb_rmStr["consolation"] = "安慰獎"; fb_rmStr["nextdhcpdate"] = "下期孖寶半全膽日期"; fb_rmStr["next6hafudate"] = "下期6寶半全場日期"; fb_rmStr["jackpot"] = "多寶"; fb_rmStr["void_match"] = "無效"; fb_rmStr["res_halftime"] = "半場"; fb_rmStr["res_fulltime"] = "全場";