//global variables var jsLang = "CH"; var jsSpecialURL = "//special.hkjc.com/root2/"; var jsJCEWURL = "http://www.hkjc.com/"; var jsJCBWURL = "//bet.hkjc.com/"; var jsMIURL = "http://football.hkjc.com/football/statistics/"; var jsISURL = "http://is.hkjc.com/"; var jsDOMAIN = "hkjc.com"; var jsBSFlagTag = "[flag]"; var jsInPlayESST_nobr = "預定即場投注時間"; var jsfirsthalf = "上半場"; var jshalftimecompleted = "半場完"; var jssecondhalf = "下半場"; var jssecondhalfcompleted = "下半場完"; var jsextratime = "加時"; var jsfulltime = "全場完"; var jsNinety_mins = "90分鐘"; var jspenaltyshootout = "12碼進行中"; var jsRFD = "退款"; var jsLSE = "未能
勝出"; var jsMixallNoSelction = "選擇不足"; var jsMixallOver8 = "已選擇超過8場賽事"; var jsOffsetTime = "0";//in second var jssuspended = "暫停受注"; var jsbettingclosed = "截止受注"; var jsscoreteam = "入球隊伍"; var jsnotyetgoal = "未有入球"; var jsGOAL = "入球"; var jsOffsetTime = "0"; var jsunitbeterror = "投注金額不正確"; var jsMON = "星期一"; var jsTUE = "星期二"; var jsWED = "星期三"; var jsTHU = "星期四"; var jsFRI = "星期五"; var jsSAT = "星期六"; var jsSUN = "星期日"; var jsHOME = "主"; var jsAWAY = "客"; var jsDRAW = "和"; var jsHomeTeamWin = "主隊勝"; var jsAwayTeamWin = "客隊勝"; var jsHomeTeam = "主隊"; var jsAwayTeam = "客隊"; var jsHight = "大"; var jsLow = "細"; var jsLine = "球數"; var jsCornerLine = "角球數"; var jsNoGoal = "無入球"; var jsAllOdds = "所有賠率"; var jsHeadToHead = "對賽往績"; var jsNext = "下一頁"; var jsPrevious = "上一頁"; var jsPagination1 = "本頁顯示"; var jsPagination2 = " 場,共找到 "; var jsPagination3 = " 場"; var jsAll = "全部"; var jsCurrentMatches = "今日焦點"; var jsOtherMatches = "賽程"; var jsAllupCalculator = "過關計算機"; var jsRefresh = "更新"; var jsRefreshAt = "更新時間"; var jsNoPoolMsg = '此投注項目暫未開售。

按此瀏覽其他投注項目'; var jsSelectLeague = '選擇賽事'; var jsOthers= '其他'; var jsFts = '第一隊入球'; var jsVS = "對"; var jsHAD = "主客和"; var jsFTS = "第一隊入球";//add for FTS var jsFHA = "半場主客和"; var jsHFT = "半全場"; var jsHHA = "讓球主客和"; var jsHDC = "讓球"; var jsHIL = "入球大細"; var jsCHL = "角球大細"; var jsFHL = "半場入球大細"; var jsCRS = "波膽"; var jsFCS= "半場波膽"; var jsFGS = "首名入球"; var jsOOE = "入球單雙"; var jsTTG = "總入球"; var jsSPC = "特別項目"; var jsTQL = "晉級隊伍"; var jsHADLegs = 8; var jsFTSLegs = 8;//add for FTS var jsFHALegs = 8; var jsHFTLegs = 6; var jsHHALegs = 8; var jsHDCLegs = 8; var jsHILLegs = 8; var jsCHLLegs = 8; var jsFHLLegs = 8; var jsCRSLegs = 6; var jsFCSLegs = 6; var jsFGSLegs = 6; var jsOOELegs = 8; var jsTTGLegs = 8; var jsallupheader = "足球過關"; var jsCHP = "冠軍"; var jsGPF = "小組一二名"; var jsTOFP = "冠亞軍"; var jsGPW = "小組首名"; var jsADTP = "晉級球隊 "; var jsTPS = "神射手"; var jsNTS = "下一隊入球"; var jsETS = "下一隊入球"; var jsntsfstpart = "第"; var jsntslastpart = "球"; var jsmixallup6sel = "最多可過6關"; var jsmixallupNsel = "最多可過{0}關"; var jsSBFConfirmURL = "sbf_confirm.aspx?lang=ch"; var jsmatchstatus = "球賽情況"; var jsvoidmatch = "球賽無效"; //turober 2010-06-22 var jsDomain = 'hkjc.com' var jsPushServer = 'pushpublic.hkjc.com' var jsPushServerPort = '80' //betslip text //had,fha,hdc,hha var bshomecomb = "主"; var bsdrawcomb = "和"; var bsawaycomb = "客"; //hft var bshftHH = "主-主"; var bshftHD = "主-和"; var bshftHA = "主-客"; var bshftDH = "和-主"; var bshftDD = "和-和"; var bshftDA = "和-客"; var bshftAH = "客-主"; var bshftAD = "客-和"; var bshftAA = "客-客"; //hil var bshigh = "大"; var bslow = "細"; //ooe var bseven = "雙"; var bsodd = "單"; //crs, fgs var bshomeothers = "主 其他"; var bsdrawothers = "和 其他"; var bsawayothers = "客 其他"; var bsnofirstscorer = "無首名入球"; //nts, ets var bsnogoal = "無入球"; var bsADTPSELECTIONERROR = "晉級球隊選擇錯誤"; var jsXmlPath="fb/"; var jsIsReadMmf=true; var SERVER_NAME="bet.hkjc.com"; var getXMLcache=""; var enableBSinDev=false; var enableAutoRefresh=true; var cv="L209R1d"; var commonImagePath="/info/include/images/"; var nasImagePath="/ContentServer/jcbw/images/"; var footImagePath="/football/info/images/"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com' var jsTournShowAll = "所有選項"; var jsSellingOnly = "受注選項"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com'; var jsHT = "半場"; var jsFT = "全場"; var jsET = "加時"; var jsPK = "12碼"; var jsIlcFirstHalf = "上半"; var jsIlcSecondHalf = "下半"; var jsIlcSecondhalfCompleted = "下半場完"; var jsRedCard = "红牌"; var jsInplayPools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CHL,NTS,ETS,CRS,CHP,SPC,TQL"; var jsHalftimePools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CRS"; var jsAcceptBet = "比賽進行中,現正接受投注"; var jsInplayAvailable = "只接受即場投注"; var jsHalftimeAvailable = "只接受中場投注"; var jsAcceptBetNow = "現正接受投注"; var jsInplayAvailableSoon = "將接受即場投注"; var jsAcceptHalftime = "球賽接受中場投注"; var jsInplayBettingPages = "INDEX,HAD,HIL,CHL,TQL"; var jsDefaultInplayAllOddsOrder = "HAD,TQL,CHP,HHA,HIL,CHL,NTS,CRS,HFT,SPC"; var jsowngoal = "烏龍球"; var jsfootballLiveSchedule = "足智即場睇時間表"; var jsExpandAll="全部展開"; var jsCollapseAll="全部收合"; var isMainLineOnTop=("True"=="True")?true:false;