//global variables var jsLang = "EN"; var jsSpecialURL = "//special.hkjc.com/root2/"; var jsJCEWURL = "http://www.hkjc.com/"; var jsJCBWURL = "//bet.hkjc.com/"; var jsMIURL = "http://football.hkjc.com/football/statistics/"; var jsISURL = "http://is.hkjc.com/"; var jsDOMAIN = "hkjc.com"; var jsBSFlagTag = "[flag]"; var jsInPlayESST_nobr = "Expected In Play start selling time"; var jsfirsthalf = "1st Half In Progress"; var jshalftimecompleted = "Half Time"; var jssecondhalf = "2nd Half In Progress"; var jssecondhalfcompleted = "2nd Half End"; var jsextratime = "Extra Time"; var jsfulltime = "Full Time"; var jsNinety_mins = "90 mins"; var jspenaltyshootout = "Penalty Shootout"; var jsRFD = "Refund"; var jsLSE = "Eliminated"; var jsMixallNoSelction = "Insufficient Selections"; var jsMixallOver8 = "You have selected more than 8 matches"; var jsOffsetTime = "0";//in second var jssuspended = "Suspended"; var jsbettingclosed = "Betting Closed"; var jsscoreteam = "Scoring Team"; var jsnotyetgoal = "No Goals"; var jsGOAL = "Goal"; var jsOffsetTime = "0"; var jsunitbeterror = "Invalid amount input"; var jsMON = "MON"; var jsTUE = "TUE"; var jsWED = "WED"; var jsTHU = "THU"; var jsFRI = "FRI"; var jsSAT = "SAT"; var jsSUN = "SUN"; var jsHOME = "Home"; var jsAWAY = "Away"; var jsDRAW = "Draw"; var jsHomeTeamWin = "Home"; var jsAwayTeamWin = "Away"; var jsHomeTeam = "Home"; var jsAwayTeam = "Away"; var jsHight = "High"; var jsLow = "Low"; var jsLine = "Line"; var jsCornerLine = "Line"; var jsNoGoal = "No Goals"; var jsAllOdds = "All Odds"; var jsHeadToHead = "Head to Head"; var jsNext = "Next"; var jsPrevious = "Prev."; var jsPagination1 = "Matches "; var jsPagination2 = " out of "; var jsPagination3 = " "; var jsAll = "All"; var jsCurrentMatches = "Match of the Day"; var jsOtherMatches = "Upcoming Matches"; var jsAllupCalculator = "All Up Calculator"; var jsRefresh = "Refresh"; var jsRefreshAt = "Refreshed at"; var jsNoPoolMsg = 'Not yet defined, please click here to view other bet types.'; var jsSelectLeague = 'Select Competition'; var jsOthers= 'Others'; var jsFts = 'First Team To Score'; var jsVS = "vs"; var jsHAD = "Home/Away/Draw"; var jsFTS = "First Team To Score";//add for FTS var jsFHA = "First Half HAD"; var jsHFT = "HaFu"; var jsHHA = "Handicap HAD"; var jsHDC = "Handicap"; var jsHIL = "HiLo"; var jsCHL = "Corner HiLo"; var jsFHL = "First Half HiLo"; var jsCRS = "Correct Score"; var jsFCS= "First Half Correct Score"; var jsFGS = "First Scorer"; var jsOOE = "Odd/Even"; var jsTTG = "Total Goals"; var jsSPC = "Specials"; var jsTQL = "To Qualify"; var jsHADLegs = 8; var jsFTSLegs = 8;//add for FTS var jsFHALegs = 8; var jsHFTLegs = 6; var jsHHALegs = 8; var jsHDCLegs = 8; var jsHILLegs = 8; var jsCHLLegs = 8; var jsFHLLegs = 8; var jsCRSLegs = 6; var jsFCSLegs = 6; var jsFGSLegs = 6; var jsOOELegs = 8; var jsTTGLegs = 8; var jsallupheader = "Football All Up"; var jsCHP = "Champion"; var jsGPF = "Group Forecast"; var jsTOFP = "Tournament Forecast"; var jsGPW = "Group Winner"; var jsADTP = "Advanced Teams"; var jsTPS = "Top Scorer"; var jsNTS = "Next Team To Score"; var jsETS = "Next Team To Score"; var jsntsfstpart = ""; var jsntslastpart = " Goal"; var jsmixallup6sel = "Up to 6 legs only"; var jsmixallupNsel = "Up to {0} legs only"; var jsSBFConfirmURL = "sbf_confirm.aspx?lang=en"; var jsmatchstatus = "Match Status"; var jsvoidmatch = "Void Match"; //turober 2010-06-22 var jsDomain = 'hkjc.com' var jsPushServer = 'pushpublic.hkjc.com' var jsPushServerPort = '80' //betslip text //had,fha,hdc,hha var bshomecomb = "H"; var bsdrawcomb = "D"; var bsawaycomb = "A"; //hft var bshftHH = "H-H"; var bshftHD = "H-D"; var bshftHA = "H-A"; var bshftDH = "D-H"; var bshftDD = "D-D"; var bshftDA = "D-A"; var bshftAH = "A-H"; var bshftAD = "A-D"; var bshftAA = "A-A"; //hil var bshigh = "High"; var bslow = "Low"; //ooe var bseven = "Even"; var bsodd = "Odd"; //crs, fgs var bshomeothers = "Home Others"; var bsdrawothers = "Draw Others"; var bsawayothers = "Away Others"; var bsnofirstscorer = "No First Scorer"; //nts, ets var bsnogoal = "No Goals"; var bsADTPSELECTIONERROR = "Incorrect Selection for ADTP"; var jsXmlPath="fb/"; var jsIsReadMmf=true; var SERVER_NAME="bet.hkjc.com"; var getXMLcache=""; var enableBSinDev=false; var enableAutoRefresh=true; var cv="L209R1d"; var commonImagePath="/info/include/images/"; var nasImagePath="/ContentServer/jcbw/images/"; var footImagePath="/football/info/images/"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com' var jsTournShowAll = "Show All"; var jsSellingOnly = "Selling Only"; var liveCastUrl = 'https://cs.betradar.com'; var jsHT = "HT"; var jsFT = "FT"; var jsET = "ET"; var jsPK = "PK"; var jsIlcFirstHalf = "1st"; var jsIlcSecondHalf = "2nd"; var jsIlcSecondhalfCompleted = "2nd half complete"; var jsRedCard = "Red Card"; var jsInplayPools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CHL,NTS,ETS,CRS,CHP,SPC,TQL"; var jsHalftimePools = "HAD,HHA,HFT,HIL,CRS"; var jsAcceptBet = "Match in progress, accepting bets now"; var jsInplayAvailable = "Accept In Play Betting Only"; var jsHalftimeAvailable = "Accept Half Time Betting Only"; var jsAcceptBetNow = "Accepting bets now"; var jsInplayAvailableSoon = "In Play Betting available soon"; var jsAcceptHalftime = "Half Time Betting Available"; var jsInplayBettingPages = "INDEX,HAD,HIL,CHL,TQL"; var jsDefaultInplayAllOddsOrder = "HAD,TQL,CHP,HHA,HIL,CHL,NTS,CRS,HFT,SPC"; var jsowngoal = "OG"; var jsfootballLiveSchedule = "HKJC Football Live Schedule"; var jsExpandAll="Expand All"; var jsCollapseAll="Collapse All"; var isMainLineOnTop=("True"=="True")?true:false;