English主 頁
26/05/18 10:13 (六)
  最後賠率
列印 列印
 球賽編號:  星期五 16 南錫 (主) 對 奎維利魯昂 (客)
  主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
南錫 (主隊勝)奎維利魯昂 (客隊勝)
1.653.304.70
  半場主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
南錫 (主隊勝)奎維利魯昂 (客隊勝)
2.252.154.60
  讓球主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
南錫[-1] (主隊勝)奎維利魯昂[+1] (客隊勝)
3.103.252.02
  入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[2.5]1.951.75
  半場入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[1.5]2.821.37
  波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
南錫 (主隊勝)奎維利魯昂 (客隊勝)
1 : 06.000 : 09.000 : 111.50
2 : 07.001 : 16.500 : 226.00
2 : 17.002 : 214.001 : 214.00
3 : 011.003 : 370.000 : 370.00
3 : 113.001 : 340.00
3 : 224.002 : 350.00
4 : 024.000 : 4250.0
4 : 128.001 : 4150.0
4 : 250.002 : 4200.0
5 : 060.000 : 5700.0
5 : 160.001 : 5600.0
5 : 2120.02 : 5600.0
主 其他40.00和 其他400.0客 其他250.0
  半場波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
南錫 (主隊勝)奎維利魯昂 (客隊勝)
1 : 03.200 : 02.550 : 16.50
2 : 08.001 : 17.250 : 230.00
2 : 117.002 : 270.001 : 235.00
3 : 028.003 : 3700.00 : 3150.0
3 : 160.001 : 3200.0
3 : 2200.02 : 3400.0
4 : 0100.00 : 4700.0
4 : 1250.01 : 4800.0
4 : 2600.02 : 41000
5 : 0400.00 : 54000
5 : 1700.01 : 55000
5 : 210002 : 55000
主 其他800.0和 其他5000客 其他3000
  第一隊入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
南錫 (主隊)無入球奎維利魯昂 (客隊)
1.529.002.80
  總入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
01234567+
9.004.403.253.855.8010.5019.0030.00
  入球單雙 [單項 + 過關(兩至八關)]
1.901.80
  半全場 [單項 + 過關(兩至六關)]

2.5014.0035.004.305.4010.0024.0014.008.00