English主 頁
22/05/18 14:33 (二)
  最後賠率
列印 列印
 球賽編號:  星期五 19 杜亞斯 (主) 對 巴黎FC (客)
  主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
杜亞斯 (主隊勝)巴黎FC (客隊勝)
2.922.852.32
  半場主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
杜亞斯 (主隊勝)巴黎FC (客隊勝)
3.801.853.10
  讓球主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
杜亞斯[+1] (主隊勝)巴黎FC[-1] (客隊勝)
1.513.705.10
  入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[2.5]2.351.52
  半場入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[1.5]3.401.27
  波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
杜亞斯 (主隊勝)巴黎FC (客隊勝)
1 : 07.250 : 07.000 : 16.20
2 : 012.501 : 15.700 : 29.50
2 : 19.502 : 214.001 : 28.00
3 : 030.003 : 370.000 : 322.00
3 : 127.001 : 321.00
3 : 240.002 : 330.00
4 : 080.000 : 460.00
4 : 180.001 : 460.00
4 : 2120.02 : 480.00
5 : 0300.00 : 5200.0
5 : 1300.01 : 5200.0
5 : 2400.02 : 5300.0
主 其他150.0和 其他500.0客 其他120.0
  半場波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
杜亞斯 (主隊勝)巴黎FC (客隊勝)
1 : 04.500 : 02.220 : 13.90
2 : 018.001 : 17.500 : 213.00
2 : 128.002 : 280.001 : 224.00
3 : 080.003 : 3900.00 : 360.00
3 : 1120.01 : 3100.0
3 : 2300.02 : 3300.0
4 : 0400.00 : 4300.0
4 : 1600.01 : 4500.0
4 : 210002 : 4900.0
5 : 010000 : 5900.0
5 : 120001 : 51000
5 : 250002 : 55000
主 其他3000和 其他5000客 其他2000
  第一隊入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
杜亞斯 (主隊)無入球巴黎FC (客隊)
2.187.001.90
  總入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
01234567+
7.003.703.104.007.0015.0026.0040.00
  入球單雙 [單項 + 過關(兩至八關)]
1.901.80
  半全場 [單項 + 過關(兩至六關)]

4.9013.0028.006.004.305.4032.0013.004.00